Εργαλεία για Δουλειά

Πολιτική Απορρήτου

Προσωπικά δεδομένα


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

 «ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»
(Άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 2472/97& κανονισμού ΕΕ 2016/679)

Η επιχείρηση με την επωνυμία «ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» , η οποία εδρεύει στο 7ο ΧΛΜ Λάρισας Βόλου, με τηλ επικοινωνίας 2410 579445-6 και εκπροσωπείται νόμιμα (εφεξής αναφερομένη ως επιχείρηση), ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. ζ του Ν. 2472/97 περί «Προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και σε εφαρμογή της υπ' αριθμ. 408/30.11.98 απόφασης του κ. Προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και του κανονισμού ΕΕ 2016/679,

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ στους εργαζόμενους, πελάτες, προμηθευτές και λοιπούς συναλλασσόμενους με αυτήν τα κάτωθι:

1. Υποκείμενα Επεξεργασίας: Η επιχείρηση στο πλαίσιο της επιχειρηματικής της δραστηριότητας και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, τηρεί και επεξεργάζεται ηλεκτρονικά και εγγράφως , αρχεία καταχώρησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των εργαζομένων, πελατών, προμηθευτών και των με κάθε μορφή συνεργαζόμενων και συναλλασσόμενων με αυτή, τα οποία περιλαμβάνουν στοιχεία και πληροφορίες που περιέρχονται σε αυτήν κατά την έννοια του άρθρου 2, παρ. δ του Ν. 2472/1997.

2. Σκοπός της καταχώρησης αυτής είναι η εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση των συναλλαγών της επιχείρησης , των εργαζομένων σε αυτή , των πελατών , των προμηθευτών , των εργαζομένων των πελατών της , καθώς και κάθε άλλου συναλλασσόμενου με την επιχείρηση και τους πελάτες αυτής , η προάσπιση των συμφερόντων, η εκπλήρωση των υποχρεώσεών της και η προστασία της εμπορικής πίστης και των συναλλαγών.

3. Αποδέκτες των δεδομένων, εκτός από τα ίδια τα υποκείμενα, είναι η διοίκηση και οι διευθύνσεις της επιχείρησης και των πελατών αυτής, το Ελληνικό Δημόσιο, οι εποπτικές, φορολογικές, ασφαλιστικές, δικαστικές και λοιπές κρατικές αρχές, καθώς και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που η επιχείρηση και στα πλαίσια της επιχειρηματικής της δραστηριότητας με κάθε πελάτη υποχρεούται ή δικαιούται να ανακοινώνει βάσει νόμου. Τα περιλαμβανόμενα στο αρχείο δεδομένα προστατεύονται με φυσικά και ηλεκτρονικά μέσα και κωδικούς ασφαλείας, ενώ είναι προσπελάσιμα μόνο από εξουσιοδοτημένο προς τούτο προσωπικό. Τα παραπάνω στοιχεία συλλέγονται με τη συγκατάθεση του υποκειμένου και ειδικά, με τους πελάτες της επιχείρησης οι οποίοι και τα κοινοποιούν στην επιχείρηση προς το σκοπό και για τον οποίο συνεργάζονται με την επιχείρηση. Όπως οι περισσότεροι ιστότοποι, έτσι και αυτός, χρησιμοποιεί το Google Analytics (GA) για να παρακολουθεί την δραστηριότητα των χρηστών. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να καθορίσουμε τον αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας, για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο βρίσκουν και χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες μας και για να δούμε την πορεία τους μέσα στον ιστότοπο. Παρόλο που η GA καταγράφει δεδομένα όπως η γεωγραφική σας θέση, η συσκευή σας, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και το λειτουργικό σας σύστημα, καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν σας κάνει προσωπικά γνωστούς σε εμάς. Η GA καταγράφει επίσης τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση σας, αλλά η Google δεν μας παρέχει πρόσβαση σε αυτό. Θεωρούμε ότι η Google είναι ένας τρίτος φορέας επεξεργασίας δεδομένων ο οποίος είναι συμβατός με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας

4. Δικαίωμα πρόσβασης: Κάθε ενδιαφερόμενος έχει κατά το νόμο δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή πληροφόρησης, για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποτέλεσαν ή αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας εκ μέρους της επιχείρησης και τον αφορούν. Κάθε αίτημα σχετικό με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,καθώς και οποιαδήποτε αντίρρηση στον παρόν έγγραφο – γνωστοποίηση , πρέπει να απευθύνεται εγγράφως στη διεύθυνση της εταιρίας 7ο ΧΛΜ Λάρισας Βόλου, υπόψη του αρμόδιου για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

5. Χρόνος τήρησης του αρχείου: Το αρχείο τηρείται υποχρεωτικά για όλη τη διάρκεια της συμβατικής ή συναλλακτικής σχέσης Της επιχείρησης με τους πελάτες, και στη συνέχεια μετά την λήξη αυτής, για όσο χρόνο προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία. Πέραν των προαναφερόμενων χρονικών ορίων, το αρχείο ή τμήμα αυτού δύναται να τηρείται για ιστορικούς ή στατιστικούς λόγους ή λόγους πρόνοιας στα πλαίσια προάσπισης των συμφερόντων της επιχείρησης.