Българската марка майсторски инструменти

Политика за поверителност

„ЕВРОМАСТЕР ИМПОРТ-ЕКСПОРТ“ ООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Ето защо ние защитаваме Вашите данни като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.
Целта на настоящата Политика е да бъдете информирани какви лични данни обработваме, с каква цел, срок и какви са Вашите права.
Управление на човешки ресурси
За целите на управлението на човешки ресурси, обработваме лични данни на кандидати за работа, настоящи и бивши служители на “ЕВРОМАСТЕР ИМПОРТ-ЕКСПОРТ“ ООД. Обработват се данни за идентификация на физическите лица, за образование и квалификация, за здравето, за контакт, както и други данни, изискуеми по силата на законите, които регламентират трудовите и служебни правоотношения, данъчно-осигурителните правоотношения, счетоводното отчитане на дейността, безопасните и здравословни условия на труд, както и социалните въпроси.
Събраните данни се използват само за посочените по-горе цели и се предоставят на трети лица само в случаите, когато това е предвидено в закон. В такива случаи данни могат да бъдат предоставени например на НАП, Сметна палата, ГД Инспекция по труда и други публични органи, с оглед техните правомощия и компетентност. Информацията не се съхранява извън ЕС и Европейското икономическо пространство. “ЕВРОМАСТЕР ИМПОРТ-ЕКСПОРТ“ ООД осигурява подходящите технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни.
Във връзка с изпълнението на трудови или служебни правоотношения се обработват само изискуемите от закона лични данни, които се съхраняват в определените от трудовото и осигурително законодателство срокове.
При процедурите по подбор на персонала се спазват изискванията на специалните закони, уреждащи тази дейност.
“ЕВРОМАСТЕР ИМПОРТ-ЕКСПОРТ“ ООД определя срок от три години за съхранение на лични данни на участници в процедури по подбор на персонала.
Когато в процедура по подбор се изисква представянето на оригинали или нотариално заверени копия на документи, субектът на данните, който не е одобрен за назначаване, може да поиска в 30-дневен срок от окончателното приключване на процедурата по подбор да получи обратно представените документи. “ЕВРОМАСТЕР ИМПОРТ-ЕКСПОРТ“ ООД връща документите, по начина, по който са подадени.
Дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд се уреждат по договор със служба по трудова медицина по реда на Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.
Контрагенти
В изпълнение на своите дейности и във връзка с дейността си, „ЕВРОМАСТЕР ИМПОРТ-ЕКСПОРТ“ ООД обработва лични данни на физически лица за изпълнение на договорите, които се сключват от „ЕВРОМАСТЕР ИМПОРТ-ЕКСПОРТ“ ООД по смисъла на ЗЗД, ТЗ и т.н.
Доколкото във връзка с изпълнението на тези договори, се обработват лични данни на отделни физически лица, за тях се обработва информация в минимален обем, достатъчна само за точното изпълнение на задълженията по съответния договор. Достъп до тази информация се предоставя на трети лица само, когато това е посочено в специален закон.
Видеонаблюдение
В “ЕВРОМАСТЕР ИМПОРТ-ЕКСПОРТ“ ООД се извършва видеонаблюдение с охранителна цел. Записи от видеонаблюдението се съхраняват за срок от 1 месец. Достъп до данните имат определени служители в рамките на изпълняваните от тях служебни задължения.
Посетители
Обработването на лични данни на посетители на “ЕВРОМАСТЕР ИМПОРТ-ЕКСПОРТ“ ООД се извършва от служител на дружеството. Целта на събирането на лични данни е идентифициране на физически лица, посещаващи сградата на Дружеството
Обработване на лични данни на деца
“ЕВРОМАСТЕР ИМПОРТ-ЕКСПОРТ“ ООД периодично организира и спонсорира детски спортни прояви. Участието в спортните прояви е доброволно и данните (име, възраст и училище) се обработват само за целите на участието със съгласието на родител или настойник.
“ЕВРОМАСТЕР ИМПОРТ-ЕКСПОРТ“ ООД насърчава художественото и творческо изразяване на децата, като осигурява балансирана защита по отношение защитата на личните данни.
Упражняване на правата по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 пред “ЕВРОМАСТЕР ИМПОРТ-ЕКСПОРТ” ООД
Вие имате право да упражните правата си по чл. 15-22 на Регламент (ЕС) 2016/679 пред “ЕВРОМАСТЕР ИМПОРТ-ЕКСПОРТ“ ООД.
При подаването на искания за упражняването на права по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 пред “ЕВРОМАСТЕР ИМПОРТ-ЕКСПОРТ“ ООД, ще Ви бъде поискано да се идентифицирате – чрез предоставяне на документ за самоличност или чрез други методи и средства за идентификация.
Личните данни, обработвани във връзка с разглеждането на отделните искания ще се използват само за целите на упражняване на посочените права. В тази връзка, лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица, само ако е предвидено в закон.
Ние ще Ви окажем помощ, ако решите да упражните Вашите права върху личните Ви данни включително: оттегляне на съгласието Ви; достъп до личните Ви данни; актуализиране на личните Ви данни; изтриване на личните Ви данни; ограничаване на обработката на лични данни при определени обстоятелства; възможността да възразите срещу обработването на данни, когато правим това за наши легитимни интереси; възможността да оспорите решение, взето изцяло чрез автоматизирана обработка, да изразите Вашата гледна точка и поискате решението да бъде преразгледано.
Субекти на данни, които използват националния телефон на “ЕВРОМАСТЕР ИМПОРТ-ЕКСПОРТ“ ООД
Когато се обадите на националния телефон на „ЕВРОМАСТЕР ИМПОРТ-ЕКСПОРТ“ ООД, ние събираме информация за идентификация на телефонната линия (CLI). Използваме тази информация, за да подобрим нейната ефективност.
Абонати на информационен бюлетин
„ЕВРОМАСТЕР ИМПОРТ-ЕКСПОРТ“ ООД издава Информационен бюлетин, съдържащ новини за работата на дружеството, както и полезна информация за дейността на Дружеството .
За да получавате информационния бюлетин, веднага след неговото издаване, Вие трябва да се регистрирате, като предоставите на „ЕВРОМАСТЕР ИМПОРТ-ЕКСПОРТ“ ООД Вашия електронен адрес. Дружеството ще използва предоставените електронни адреси само за целите на доставянето на информационния бюлетин.
Лицата имат право да се откажат по всяко време от получаването на бюлетина по електронната поща, като заявят това по електронната поща пред „ЕВРОМАСТЕР ИМПОРТ-ЕКСПОРТ“ ООД без да посочват мотиви за това.
Събиране на лични данни с цел предоставяне на заявени от потребителя услуги
Когато подавате жалба или задавате въпрос през предоставените за целта форми на фирмения сайт, както и когато се абонирате за бюлетина на „ЕВРОМАСТЕР ИМПОРТ-ЕКСПОРТ“ ООД, Вие предоставяте Ваша лична информация, която е необходима за извършване на съответната услуга. Тази информация се записва в база данни, намираща се в защитена среда. Дружеството използва предоставената от Вас информация само за извършване на изисканата от Вас услуга. Ние не предоставяме тази информация на трети лица.
Използване на бисквитки
„Бисквитката“ е малко количество данни, които уебсайтът съхранява на компютъра или мобилното устройство на посетителя.
На нашия уеб сайт използваме „бисквитки“ във връзка с неговото функциониране, както и за събиране на статистически данни с цел извършване на анализ, за което използваме Google Analytics. Използваните бисквитки служат за разграничаване на потребители и сесии, за определяне на нови сесии, за подаване на заявки, съхраняване източника на трафик и начина, по който е достигнат сайта.
Сайтът на „ЕВРОМАСТЕР ИМПОРТ-ЕКСПОРТ“ ООД използва следните бисквитки:
• PHPSESSID - съдържа само позоваване на сесия, съхранена на уеб сървъра. В браузъра на потребителя не се съхранява информация и тази „бисквитка“ може да се използва само в текущата сесия.
• Бисквитки, използвани за събиране на статистически данни, с цел извършване на анализ, за което използваме Google Analytics. Относно бисквитките, които генерира Google Analytics може да се информирате тук:
_gat - аналитичен ключ за Google Analytics
_gid - аналитичен ключ за Google Analytics
_ga - аналитичен ключ за Google Analytics
laravel_session - съдържа само позоваване на сесия, съхранена на уеб сървъра. В браузъра на потребителя не се съхранява информация и тази „бисквитка“ може да се използва само в текущата сесия.
Чрез съответна настройка на Вашия браузер, може винаги да изключите, както нашите бисквитки, така и бисквитките на трети страни. В този случай е възможно да загубите част от функционалността на някои от услугите в нашия сайт.
В случай, че ползвате линк, който Ви препраща в друг сайт, той ще има собствени бисквитки и политика за сигурност, над които ние нямаме контрол.
Лог файлове
Както повечето сайтове, сайтът на “ЕВРОМАСТЕР ИМПОРТ-ЕКСПОРТ“ ООД събира данни в лог файлове. Тази информация съдържа вашето IP, кой браузер ползвате (като Mozzilla, IE, Chrome и други), операционната система (Linux, Windows, iOS), кога сте посетили нашия уеб сайт, посетените страници. Запазваме си правото да използваме IP адресите на потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона. Тази информация се пази на нашия уебсървър, разположен в сървърно помещение в сградата на “ЕВРОМАСТЕР ИМПОРТ-ЕКСПОРТ“ ООД .
Връзки към други уебсайтове
Тази политика за поверителност не покрива препратките в сайта на “ЕВРОМАСТЕР ИМПОРТ-ЕКСПОРТ“ ООД към други уебсайтове. Препоръчваме Ви да прочетете декларациите за поверителност на другите уебсайтове, които посещавате.
Възможно е нашите предложения да съдържат линкове (електронни препратки*) към Интернет страници на трети лица, върху чието съдържание “ЕВРОМАСТЕР ИМПОРТ-ЕКСПОРТ“ ООД няма контрол. Вследствие на това ние не носим отговорност за съдържание, предоставено от подобни трети лица. Единствено администраторът или собственикът на съответната Интернет страница, отговаря за съдържанието или оформлението й.
* Компютърният термин електронна препратка (линк) означава връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи. Ако сте в някой уебсайт, кликването с мишка върху линк зарежда друга Интернет страница в уеб браузъра Ви. Цялата структура на Интернет се базира на линкове. Линкът може да бъде разпознат в рамките на уеб браузъра по това, че курсорът се променя от стрелка на ръка, когато преминавате с мишката върху него. Целта на линковете е да опростят навигацията в Интернет и да предоставят връзки към допълнителна информация по достъпен начин.
Промени в политиката за поверителност
Запазваме правото да променяме политиката си по поверителност.
Правилата на “ЕВРОМАСТЕР ИМПОРТ-ЕКСПОРТ” ООД за защита на личните данни могат да бъдат променяни едностранно от “ЕВРОМАСТЕР ИМПОРТ-ЕКСПОРТ” ООД с оглед тяхното усъвършенстване, предлагане на нови услуги, промени в начина на обслужване и комуникация с нашите клиенти, както и във връзка със законодателни промени. При извършване на промени в настоящите правила за защита на личните данни, “ЕВРОМАСТЕР ИМПОРТ-ЕКСПОРТ” ООД довежда до знанието Ви извършените промени, чрез публикуването им в своя уебсайт и Ви предоставя разумен срок да се запознаете с тях, след изтичането на който, същите ще започнат да се прилагат от “ЕВРОМАСТЕР ИМПОРТ-ЕКСПОРТ” ООД при обработване на личните Ви данни.
Връзка с „ЕВРОМАСТЕР ИМПОРТ-ЕКСПОРТ“ ООД
Ако имате въпроси относно обработването на Ваши лични данни в “ЕВРОМАСТЕР ИМПОРТ-ЕКСПОРТ” ООД или предложения по отношение на нашите мерки и правила относно защитата на личните данни, моля изпратете съобщение на следния адрес с тема "Защита на личните данни": gdpr@euromasterbg.com
За контакт с “ЕВРОМАСТЕР ИМПОРТ-ЕКСПОРТ“ ООД:
Адрес: София 1231, бул. Ломско шосе №246
Електронна поща: info@euromasterbg.com
Интернет страница: www.euromasterbg.com
Ако смятате, че нашето обработване на Вашите данни нарушава разпоредбите за защита на лични данни или ако смятате, че правата Ви според тези разпоредби са били нарушени по някакъв начин, можете да се обърнете към компетентния административен орган. В България това е Комисията за защита на лични данни. Имате право да обжалвате действия и актове на „ЕВРОМАСТЕР ИМПОРТ-ЕКСПОРТ“ ООД , като администратор на лични данни, и по съдебен ред, ако прецените че са Ви нарушени правата по Регламент 2016/679 и по Закона за защита на личните данни.